Политика за поверителност | Rocket Studio

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта www.rocket.bg.

Рокет Диджитал ООД с ЕИК: 203981496, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Витоша, ул. Професор Д-р Коста Стоянов, 6, е търговско дружество - собственик на УЕБ САЙТ на адрес www.rocket.bg.

Рокет Диджитал ООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Поверителността и сигурността на личните данни на потребителите на сайта е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви.

Вашите данни, предоставени при изпращане на съобщение до нас, ще бъдат записани в база данни на Рокет Диджитал ООД и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените данни или предоставените по друг начин данни на сайта ни да се обработват съгласно посочените по-долу правила.

 

 • Важно е да знаете, че:
 • - Влизайки в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политика и изрично потвърждавате, че я приемате.
 • - Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.
 • - Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.
 • - Контролен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), адрес:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. за информация и контакти 02/91-53-518; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg
 • Услугите, предоставяни от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.
 • Как и защо използваме личните Ви данни
 • - Обработваме личните Ви данни на основание изричното Ви съгласие
 • - Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за предоставяне на услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно Ваши запитвания свързани с конкретни събития, промени в Общите условия и/или други правила.
 • Как защитаваме Вашите лични данни:
 • В Дружеството са създадени правила по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и защитата на Вашите данни.
 • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
 • Кога изтриваме Вашите лични данни:
 • Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква съхраняването и обработването им за по-дълъг период.